Baghayr madani hulye walay Islami bhai say kahan aur kaysay kam lay saktay hayn.? | Imran Attari