Shu’bah Zim-e-dar Ka mataht kay saath rawaiyah kaysa ho?. Ameer-e-Ahl-e-Sunnat